Fara í efni

Verklagsreglur uppbyggingarsjóðs


Verklagsreglur vegna úthlutunar styrkja úr
Uppbyggingarsjóði Sóknaráætlunar Norðurlands eystra 2020-2024 


I. Stjórnsýsla

1. Tilgangur
Uppbyggingarsjóður hefur það hlutverk að styrkja menningar-, atvinnuþróunar- og
nýsköpunarverkefni, auk annarra verkefna sem falla að Sóknaráætlun Norðurlands eystra. Sjóðurinn
stuðlar að jákvæðri samfélagsþróun, treystir stoðir menningar, eykur samkeppnishæfni landshlutans
og stuðlar að sjálfbærni og jákvæðum umhverfisáhrifum.

2. Samkeppnissjóður
Uppbyggingarsjóður er samkeppnissjóður. Umsóknir eru metnar út frá markmiðum og áherslum
Sóknaráætlunar Norðurlands eystra og þeim áherslum sem eru í þessum verklagsreglum. Starfsár
sjóðsins miðast við almanaksárið. Styrkveiting úr sjóðnum fellur undir reglugerð ESB nr. 1407/2013
um að opinber stuðningur við verkefni skuli ekki fara yfir 200.000 evrur á hverju þriggja ára tímabili.

3. Úthlutunarnefnd
Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE) skipar fimm manna
úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs sbr. 2.3. grein samnings um Sóknaráætlunar Norðurlands eystra
2020-2024. Almennir nefndaraðilar eru skipaðir til 2 ára í senn og formaður er valinn til 2 ára. Hlutverk
nefndarinnar er að velja þau verkefni sem styrkt verða.

Í 15. gr. samþykkta SSNE kemur fram að ársþing SSNE skipi, samkvæmt tillögu stjórnar, þrjá fulltrúa í
úthlutunarnefnd, og tvo varamenn. Í úthlutunarnefnd sitji jafnframt formenn þeirra fagráða sem skipuð
eru skv. 1. mgr. 16. gr.

4. Framkvæmd
SSNE auglýsir eftir umsóknum í Uppbyggingarsjóð. Starfsmenn SSNE, í umboði stjórnar SSNE, taka við
umsóknum og ganga frá þeim í hendur úthlutunarnefndar. Þeir gegna leiðbeinandi hlutverki
gagnvart umsækjendum og ber að gæta jafnræðis. Þegar úthlutun er lokið sjá áðurnefndir
starfsmenn um samskipti við styrkþega og eftirfylgni verkefna.

II. Verkefnaval

5. Úthlutunarferli
Að jafnaði eru styrkir auglýstir í október og þeim úthlutað einu sinni á ári, á fyrsta ársfjórðungi. Heimilt er
að auglýsa aftur eftir umsóknum ef ástæða þykir til. Auglýsa skal eftir umsóknum um styrki á heimasíðu
SSNE, auk staðbundinna auglýsingamiðla á starfssvæði sjóðsins

6. Umsækjendur
Umsækjendur skulu vera lögráða einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir eða sveitarfélög á
Norðurlandi eystra. Stofnanir, opinber hlutafélög og samtök í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga
skulu að jafnaði ekki vera leiðandi aðili í verkefnum styrktum af Uppbyggingarsjóði. Umsækjendur
um stofn- og rekstrarstyrki á sviði menningar skulu vera lögaðilar.

7. Umsóknir
Umsóknum skal skilað á rafrænu umsóknarformi Uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra sem hægt
er að nálgast á heimasíðu SSNE. Nauðsynlegt er að skráning í umsóknarkerfi sé á auðkenni
umsækjanda. Í umsókninni skal vera greinargóð lýsing á verkefninu og markmiðum þess, verk- og
tímaáætlun, ítarleg fjárhagsáætlun (kostnaðar- og tekjuáætlun) og upplýsingar um
umsækjanda/umsækjendur. Mikilvægt er að kostnaðaráætlanir séu raunhæfar. Einnig skal koma
fram hvernig verkefnið styður við markmið Sóknaráætlunar Norðurlands eystra 2020-2024.
Uppbyggingarsjóður áskilur sér rétt til að skilgreina hvort umsókn teljist til menningarmála, stofn og
rekstrar eða atvinnuþróunar og nýsköpunar.

8. Fyrri verkefni

Umsækjandi skal hafa skilað lokaskýrslu vegna fyrri verkefna fyrir 15. janúar til að ný umsókn verði
afgreidd af úthlutunarnefnd.

9. Viðmið um mat á verkefnum

Uppbyggingasjóður lítur sérstaklega til verkefna sem jafna stöðu kynja og aldurshópa á svæðinu og
er leitast við að veittir styrkir dreifist á svæðið allt. Við mat á umsóknum er stuðst við matsblað sem
nálgast má hér.
Umsóknir þurfa að tengjast markmiðum Sóknaráætlunar Norðurlands eystra en auk þess er
sérstaklega tekið tillit til umsókna sem falla að einni eða fleirum af eftirtöldum áherslum:

Á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar:

1. Verkefni sem stuðla að nýtingu auðlinda svæðisins til atvinnusköpunar.
2. Verkefni sem stuðla að nýsköpun á svæðinu.
3. Verkefni sem stuðla að samstarfi fyrirtækja, stofnana, hópa og/eða svæða.
4. Verkefni sem hafa mikil samfélagsleg áhrif.
5. Verkefni sem stuðla að sjálfbærni og jákvæðum umhverfisáhrifum

Á sviði menningar:

1. Verkefni sem hvetja til samstarfs einstaklinga, hópa, svæða, landa eða listgreina.
2. Verkefni sem fela í sér frumsköpun á sviði lista.
3. Verkefni sem efla atvinnustarfsemi á sviði menningar og lista.
4. Verkefni sem hafa mikil samfélagsleg áhrif.
5. Menningarverkefni sem styðja við aukna umhverfisvitund og sjálfbærni.

Við mat á stofn- og rekstrarstyrkjum á sviði menningar er litið til eftirtalinna þátta:

1. Verkefni sem stuðla að eflingu menningarstarfsemi og fjölgun atvinnutækifæra á svæðinu.
2. Verkefni sem stuðla að nýsköpun í menningarstarfi.
3. Verkefni til reksturs menningarstofnana sem ekki geta notið stuðnings úr opinberum
     sjóðum.

10. Styrkir

Uppbyggingarsjóður styrkir að jafnaði ekki meira en 50% af styrkhæfum heildarkostnaði verkefna.
Styrkir úr Uppbyggingarsjóði eru þrennskonar;

a) verkefnastyrkir á sviði menningar
b) verkefnastyrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar
c) stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar

Verkþættir og kostnaðarliðir sem nauðsynlegir eru við framkvæmd verkefna eru styrkhæfir að
frátöldum þeim þáttum sem taldir eru upp í 11. gr.

11. Styrkir Uppbyggingarsjóðs taka ekki til eftirfarandi þátta:

1.  Ekki er veittur styrkur til fjárfestinga í fyrirtækjum né til kaupa á lóð eða húsnæði.
2. Ekki er veittur styrkur til að kaupa tölvur eða almennan skrifstofubúnað.
3. Ekki er veittur styrkur til kaupa á aðföngum til framleiðslu sem ætluð er til sölu á markaði.
4. Ekki er heimilt að nota útseldan taxta til viðmiðunar við útreikning launa, heldur skal
     launakostnaður miðast við útborguð laun að viðbættum launatengdum gjöldum.
5. Uppbyggingarsjóður veitir ekki stofn- og rekstrarstyrki til þeirra aðila sem lögum samkvæmt
     eiga rétt á styrkjum úr öðrum sjóðum.
6. Ekki eru veittir styrkir fyrir hefðbundið menningarstarf, útgáfu geisladiska, fréttaveitur,
     undirbúning eða útgáfu bóka og skráningu upplýsinga. Ekki er heldur styrkt starfsemi
     íþróttafélaga, bæjarhátíðir, samkomur (s.s tónleikar, minningarsamkomur, sýningar og málþing)
     án sýnilegrar sérstöðu, safnaðarstarf og hefðbundið menningarstarf innan skóla. 
7. Sá kostnaður sem fallið hefur til fyrir lok umsóknarfrests vegna þess verkefnis sem sótt er
     um, er ekki styrkhæfur.


III. Framkvæmd verkefna og samskipti við styrkþega

12. Samningur

SSNE sem umsjónaraðili Uppbyggingarsjóðs, eða aðili í umboði þess, og styrkþegi gera með sér
skriflegan samning sem m.a. kveður á um fyrirkomulag greiðslna, skil á skýrslum og eftirfylgni. Að
öðru leyti ber styrkþega að veita umsjónaraðilum Uppbyggingarsjóðs upplýsingar um framkvæmd
verkefnisins þegar og ef eftir því er leitað. Samningur skal undirritaður innan 6 vikna frá tilkynningu
um úthlutun. Berist undirritaður samningur ekki innan fyrrgreindra tímamarka og sé ekki um annað
samið sérstaklega fellur styrkvilyrði niður.

13. Greiðslur styrkja

1.    Greiða má styrkvilyrði upp að 1 milljón kr. í tvennu lagi. Fyrri hlutann, allt að 50%, er heimilt
       að greiða þegar verkefnið hefst þ.e. við undirritun samnings eða síðar. Lokagreiðsla fer fram
       þegar verkefninu er lokið og styrkhafi hefur skilað fullnægjandi lokaskýrslu.
2.   Styrkvilyrði vegna verkefnastyrkja sem eru hærri en 1 milljón króna greiðast út eftir
       framvindu verkefnis og skilum á framvinduskýrslu. Við undirritun samnings og upphaf
       verkefnis er þó heimilt að greiða allt að 30% samningsupphæðar. Heimilt er að greiða allt að
       40% styrkupphæðar við skil á framvinduskýrslum. Lokagreiðsla fer fram að verkefni loknu
       þegar styrkhafi hefur skilað fullnægjandi lokaskýrslu.
3.   Greiða má stofn- og rekstrarstyrki þannig að 80% styrksins greiðist við undirritun en 20%
       eftir að styrkþegi hefur skilað fullnægjandi lokaskýrslu.
     

Sé verkefnið ekki hafið innan þriggja mánaða frá undirritun samnings fellur styrkvilyrðið niður, nema
fyrir liggi samkomulag samningsaðila um annað. Verði verulegar breytingar á verkefninu, án
samþykkis úthlutunarnefndar, er styrkur afturkræfur að hluta eða öllu leyti. Allar beiðnir um
breytingar þurfa að berast viðkomandi starfsmönnum SSNE fyrir 31. desember styrkárs. Þeim er
heimilt að taka ákvarðanir um óverulegar breytingar. Óverulegar breytingar teljast t.d. seinkun
verkloka fram í mars næsta árs og breyting á staðsetningu viðburða.

Framvindu- og lokaskýrslum skal skilað á þar til gerðu formi sem finna má á heimasíðu sjóðsins.


IV. Önnur ákvæði

14. Ábyrgð og hæfi

Umsækjandi ábyrgist að fullnægjandi leyfi séu fyrir framkvæmd verkefnisins og notkun heimilda ef
þarf og ber ábyrgð á öllum þáttum verkefnisins. Styrkþegar skulu uppfylla hæfisskilyrði 2. mgr. 47 gr.
laga nr. 84/2007 um opinber innkaup.

Þeir sem sitja í úthlutunarnefnd skulu gæta að hæfisreglum við ákvarðanatöku og víkja sæti ef
fyrirliggjandi aðstæður eru til þess fallnar að draga úr trú á óhlutdrægni við val á verkefnum. Við mat
á vanhæfi skal hafa til hliðsjónar ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 20 gr. sveitarstjórnarlaga nr.
138/2011. Sem dæmi ef stjórnarmaður er þátttakandi í umsókn þarf hann að segja sig frá umfjöllun
um úthlutun viðkomandi styrkárs og þarf þá að kalla inn varamann.

Ef viðkomandi stjórnarmaður eða fagráðsmaður er starfsmaður stofnunar eða fyrirtækis og umsókn
frá starfsmönnum sömu stofnunar eða fyrirtækis er til umfjöllunar, verður að meta hversu náin
tengsl eru við þá starfsmenn og/eða yfirmenn viðkomandi stofnunar. Þessi tengsl þurfa ekki
nauðsynlega að leiða til vanhæfis. Stjórnarmenn og fagráðsmenn eru ábyrgir fyrir því að koma auga
á kringumstæður sem skapa þeim vanhæfi við að fjalla um umsóknir.

15. Trúnaður

Umsækjendum er heitið trúnaði varðandi umsóknir þeirra í samræmi við upplýsingalög. Birtur verður
opinberlega listi yfir veitta styrki, heiti verkefnis og styrkupphæð. Meðlimir úthlutunarnefndar
skuldbinda sig til að eyða öllum gögnum sem þau hafa aðgang að vegna vinnu sinnar í úthlutunarnefnd
eigi síðar en 90 dögum eftir að tilkynnt hefur verið um úthlutun úr sjóðnum hvert ár.

16. Endurskoðun

Verklagsreglur þessar skulu endurskoðaðar árlega.

 

Samþykkt 25.03.2015 af stjórn Eyþings,
staðfest af stýrihópi Stjórnarráðsins 27.03.2015
og með breytingum samþykktum 30.09.2020 og 13.10.2021
af stjórn SSNE.

 

Verklagsreglur (PDF)